Foto z akce Artegy  Foto z akce Artegy  Foto z akce Artegy    
KALENDÁŘ
<<   08 / 2020   >>
PoÚtStČtSoNe
         12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31            
Dnes má svátek
Roman
Zítra
Vavřinec
NEJBLIŽŠÍ AKCE
Nezadáno.
-
Odpočet zastaven
NÁVŠTĚVY
PŘIHLÁŠENÍ
Jméno:
Heslo:
SPOLUPRACUJEME

Chrudimka.cz

STANOVY SDRUŽENÍ

ARTEGA, o.s.


stanovy občanského sdružení

 

 

 

1.   Základní ustanovení

a)   Název sdružení: ARTEGA, o.s.

b)   ARTEGA, o.s. (dále jen sdružení) je občanským sdružením pro práci s dětmi a mládeží, pro ochranu přírody, životního prostředí.

c)   Sdružení je založeno dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

d)   Sdružení sdružuje fyzické i právnické osoby.

e)   Sdružení působí na celém území České republiky.

 

2.   Sídlo sdružení

a)   Sídlem sdružení je obec Načešice, na adrese Načešice 137, 538 03 Heřmanův Městec.

 

3.   Cíle činnosti

a)   Práce s dětmi a mládeží,

b)   ochrana přírody a životního prostředí,

c)   aktivní náplň volného času členů sdružení a dalších cílových skupin.

 

4.   Formy činnosti

a)   Volnočasové, sportovní, kulturní a další aktivity s dětmi a mládeží v rámci systematicky pracujících kolektivů i s neorganizovanými jednotlivci a skupinami,

b)   brigády, managementové práce v ochraně přírody a při podpoře ekologického zemědělství,

c)   poradenská a informační činnost v ochraně přírody a ekologickém zemědělství,

d)   osvětové, propagační, vzdělávací, výchovné a ediční aktivity v oblastech práce s dětmi a mládeží a ochraně přírody,

e)   pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času,

f)   účast ve správních řízeních dle zákona o ochraně přírody a krajiny,

g)   kulturní, sportovní a další akce a aktivity pro členy sdružení a další cílové skupiny.

 

 

 

 

 

5.   Členství ve sdružení

a)   Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let (mladší 15 let pouze v rámci dětských kolektivů) a právnická osoba registrovaná v České republice. Členství se dělí na řádné, přidružené a členství dětí v dětských kolektivech.

b)   Řádným členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Řádný člen má právo rozhodovat na členské schůzi hlasováním, volit a být volen do Rady sdružení a využívat všech členských výhod sdružení.

c)   Přidružený člen má právo účastnit se členské schůze s právem poradního hlasu a využívat všech členských výhod sdružení. Právnické osoby se účastní členské schůze prostřednictvím pověřeného zástupce. Účast zástupců (pracovníků, členů) právnické osoby na činnosti sdružení je upravena ve smlouvě o členství.

d)   Členství ve sdružení vzniká schválením Radou sdružení po předložení písemné přihlášky do sdružení pro fyzické osoby, či podpisem smlouvy o členství s právnickou osobou.

e)   Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy, vnitřní pravidla sdružení a uhradit roční členský příspěvek.

f)   Členství ve sdružení zaniká písemným prohlášením o vystoupení člena ze sdružení, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, vyloučením člena Radou sdružení pro porušení zákonů ČR, stanov a vnitřních pravidel sdružení či úmrtím člena (zrušením právnické osoby). Ztráta způsobilosti k právním úkonům je důvodem zániku řádného členství převedením do členství přidruženého.

g)   Zvláštní formou členství je členství dětí do 15 let prostřednictvím dětských kolektivů (např. oddílů, atp.) registrovaných sdružením. Dětské kolektivy jsou organizačními složkami sdružení bez právní subjektivity.

h)   Řádná valná hromada sdružení se koná jednou za dva roky, mimořádnou valnou hromadu svolává Rada sdružení či předseda sdružení ze své vůle či na požádání nejméně třetiny řádných členů.

i)   Valná hromada je svolávána Radou sdružení průkazným způsobem nejméně 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky je program jednání. Valná hromada je usnášeníschopná v počtu, ve kterém se sejde. Člen se může nechat na členské schůzi zastupovat jinou osobou na základě písemné plné moci, či vyjádřit předem své rozhodnutí k navrženým bodům programu písemně. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech sdružení hlasováním. Rozhodnutí přijímá Valná hromada většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

j)   Valná hromada schvaluje změnu stanov sdružení a rozhoduje o zániku a způsobu likvidace sdružení. V případě likvidace sdružení jmenuje valná hromada likvidátora. Není-li stanoven likvidátor, vykoná jeho funkci statutární zástupce sdružení.

k)   Rada sdružení upraví blíže podmínky členství a vnitřního systému sdružení organizační směrnicí a směrnicí pro činnost dětských kolektivů.

 

 

 

6.   Rada sdružení

a)   Rada sdružení má 3 členy (předsedu, prvního a druhého místopředsedu) a je volena na dobu pěti let. Valná hromada může odvolat člena Rady sdružení i před uplynutím jeho volebního období a na zbytek tohoto volebního období zvolit nového člena Rady.

b)   Členství v Radě sdružení zaniká ukončením řádného členství ve sdružení, či písemným prohlášením o odstoupení z Rady sdružení.

c)   V případě ukončení členství člena Rady může Rada na dobu do nejbližší členské schůze na jeho místo kooptovat jiného řádného člena sdružení.

d)   Rada sdružení se schází dle potřeby a rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou vyhrazeny členské schůzi. Rada sdružení může přijímat rozhodnutí per rollam (oběžníkem). K platnosti rozhodnutí Rady sdružení je třeba souhlasu dvou členů Rady.

e)   Rada sdružení zejména provádí výklad stanov, schvaluje vnitřní pravidla sdružení (organizační metodiku, metodiku pro hospodaření, atp.), jmenuje a odvolává předsedu sdružení, schvaluje výroční zprávu sdružení, rozhoduje o zřízení profesionální kanceláře sdružení, o výši členských příspěvků a o dalších významných záležitostech sdružení a vyhrazuje si takové záležitosti k rozhodnutí.

f)   Členové Rady sdružení (místopředsedové) zastupují v případě potřeby předsedu sdružení. První i druhý místopředseda sdružení jsou oprávněni za sdružení jednat samostatně, přijímat závazky jménem sdružení. V případě odstoupení předsedy Rady přebírá první místopředseda funkci statutárního zástupce. V případě odstoupení předsedy sdružení i prvního místopředsedy přebírá funkci statutárního zástupce druhý místopředseda.

g)   V případě odstoupení všech členů Rady svolá mimořádnou valnou hromadu nejstarší řádný člen sdružení, který do zvolení nové Rady vykonává funkci statutárního zástupce.

 

7.   Předseda sdružení

a)   Předsedou sdružení může být jen člen Rady sdružení.

b)   Předseda sdružení je jmenován a odvoláván Radou sdružení.

c)   Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení, jménem sdružení jedná, přijímá závazky a podepisuje se.

d)   Předseda sdružení řídí kancelář sdružení, přijímá a propouští její pracovníky. Předseda sdružení je odpovědný za hospodaření a účetnictví sdružení. Předseda sdružení může samostatně rozhodovat o všech záležitostech sdružení, které nebyly předem stanoveny či vyhrazeny stanovami, vnitřními předpisy, členskou schůzí či Radou sdružení.

e)   Pokud se předseda sdružení vzdá funkce, odstoupí z Rady sdružení či vystoupí ze sdružení, jmenuje Rada sdružení nového předsedu až po doplnění Rady kooptací na plný počet tří členů. Pokud není možno zajistit doplnění Rady kooptací do jednoho měsíce, svolá statutární zástupce mimořádnou členskou schůzi k doplňovací volbě Rady.

 

 

 

8.   Zásady hospodaření

a)   Sdružení má právní subjektivitu a je samostatnou hospodářskou jednotkou.

b)   Za hospodaření sdružení je zodpovědný předseda sdružení.

c)   Rada sdružení či předseda sdružení může ustavit v souladu s platnými právními předpisy účelové nadační fondy určené k naplňování cílů sdružení.

d)   Majetek sdružení slouží k realizaci cílů sdružení podle těchto stanov. Případný zisk je využit pro tuto činnost v následujících účetních obdobích.

e)   Majetek sdružení vzniká zejména ze členských příspěvků, darů, odkazů, dotací, grantů a hlavní činnosti dle stanov, dále vzniká majetek sdružení i z vedlejších činností (vedlejší hospodářská činnost), obchodní a vydavatelské činnosti, úroků a výnosů majetku.

f)   Povinností všech členů sdružení je účelné a hospodárné využívání majetku sdružení zejména ve prospěch sdružení a cílů jeho činnosti.

g)   Rada sdružení upraví blíže zásady hospodaření sdružení směrnicí.

 

9.   Závěrečná ustanovení

a)   Tuto změnu stanov schválila Valná hromada sdružení dne 25.9.2006.

b)   Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra dle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

c)   Ke dni nabytí účinnosti této změny stanov pozbývají platnosti předchozí stanovy sdružení ze dne 20.12.2004.

 

 


PoslednÝ ˙pravy: 12.12.2014
ShlÚdnuto: 10889x.