AAAAAAAAAAAA

Stanovy spolku Artega, z.s.


Čl. I

Název a sídlo

Artega, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo v Medlešicích na adrese Medlešice 218, 538 31 Medlešice. Anglický ekvivalent jména spolku: Artega

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je práce s dětmi a mládeží, ochrana přírody a životního prostředí a aktivní náplň volného času členů sdružení a cílové skupiny.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
 1. Volnočasové, sportovní, kulturní a další aktivity s dětmi a mládeží v rámci systematicky pracujících kolektivů i s neorganizovanými jednotlivci a skupinami,
 2. brigády, managementové práce v ochraně přírody a při podpoře ekologického zemědělství,
 3. poradenská a informační činnost v ochraně přírody a ekologickém zemědělství,
 4. osvětové, propagační, vzdělávací, výchovné a ediční aktivity v oblastech práce s dětmi a mládeží a ochraně přírody,
 5. pobytové osvětově vzdělávací akce a aktivity, programy volného času,
 6. účast ve správních řízeních dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
 7. kulturní, sportovní a další akce a aktivity pro členy sdružení a další cílové skupiny.

Čl. IV

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky valné hromady spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

2. Člen spolku má právo:
 1. účastnit se jednání valné hromady schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 2. volit předsedu spolku,
 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 4. podílet se na praktické činnosti spolku.
3. Člen spolku má povinnost:
 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.
4. Členství ve spolku zaniká:
 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,
 2. úmrtím člena,
 3. zánikem spolku,
 4. vyloučením člena valnou hromadou, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání valné hromady nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 1. Valná hromada,
 2. předseda.

Čl. VI

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – valná hromada. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 2. volí předsedu a odvolává jej,
 3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
 4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 5. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
 6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
 9. rozhoduje o zániku spolku.
2. Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání valné hromady je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání Valné hromady zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání valná hromada zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. O rozhodnutích přijatých na Valné hromadě pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje předseda spolku.

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku. 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby, není-li stanoveno jinak v zápise Valné hromady. 3. Předseda je povinen:
 1. svolávat zasedání Valné hromady
 2. vést řádně agendu Valné hromady a seznam členů spolku,
 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání Valné hromady,

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost

Účinnost těchto stanov je od 1. 1. 2015
Ke dni nabytí účinnosti této změny stanov pozbývají platnosti předchozí stanovy sdružení ze dne 25. 9. 2006.
Organizace byla založena 20. 12. 2004 s tehdejším názvem Občanské sdružení Artega(c) 2015 ARTEGA, z.s.
Starý web Artegy